Profiles

 • An image of Geniocratic

  Geniocratic

  29 / M / Straight / Gosford, Australia Match % Unknown Join to find out!

  You're a free spirit, and maybe if you're really dominant ;) I just wanna kiss for hours, I don't care about sex. But let's make-out repeatedly like your lips are loose....and I love women who talk a lot too. lol And check out these facts abt kissing -->...

 • An image of Tristatearea

  Tristatearea

  35 / M / Bisexual / New York, New York Match % Unknown Join to find out!

  shelly shelly shelly shelly shelly

 • An image of Catullan

  Catullan

  40 / M / Straight / Phoenix, Arizona Match % Unknown Join to find out!

  The poetry of George Gordon (Lord Byron ), Catullus , Coleridge , Donne , Milton , Omar Khayyam (only in translation, sadly), Poe , Shelly , Wordsworth , Yeats .

 • See More Profiles »

Tests

 • The Are You Right for Shelly? Test

  The Are You Right for Shelly? Test

  by Bonjour_Chic

  Hi! And welcome to my Are You Right for Shelly? Test. Do you think you're the one for me? I'm curious too! I wanna see what you're made of, so be hon...

 • Default Test Image

  The How Well You Know Shelly Frid? Test

  by

  טוב אז , זה שוב מבחן עליי VOL.2 ה...

 • Default Test Image

  The How Well Do You Know Shelly? Test

  by

  èåá îëéååï ùäâéò úçéìú ùáåò åéù ìé áéú øé÷ ëï äîùôçä ùìé áàéìú àæ îîù îîù îùòîí ìé åàéï ìé æéï åòöáéí ììîåã ìáâøåú áäñèåøéä àæ äçìèúé ìòùåú îáç...

 • The Crow Fanatic Test

  The Crow Fanatic Test

  by

  Hi! And welcome to my Crow Fanatic Test. I'll be using advanced logic and knowledge to determine your true nature. Are you a clueless crow fan...or o...

 • Default Test Image

  The crow Test

  by

  Hi! And welcome to my crow Test. This test will find out how much you know about this cult classic.

 • See More Tests »