Profiles

 • An image of AJ_in_DC

  AJ_in_DC

  27 / M / Straight / Washington, District of Columbia Match % Unknown Join to find out!

  to school, and ever since Mark left and Shelly started driving she had so much to worry ... He was going to ask Shelly to prom. He planned out his approach as he walked the country roads to school. He was really good at planning. He and Shelly, they often used to walk together before she got a car, and

 • An image of Tristatearea

  Tristatearea

  34 / M / Bisexual / New York, New York Match % Unknown Join to find out!

  shelly shelly shelly shelly shelly

 • An image of Catullan

  Catullan

  39 / M / Straight / Phoenix, Arizona Match % Unknown Join to find out!

  The poetry of George Gordon (Lord Byron ), Catullus , Coleridge , Donne , Milton , Omar Khayyam (only in translation, sadly), Poe , Shelly , Wordsworth , Yeats .

 • See More Profiles »

Tests

 • The Are You Right for Shelly? Test

  The Are You Right for Shelly? Test

  by Bonjour_Chic

  Hi! And welcome to my Are You Right for Shelly? Test. Do you think you're the one for me? I'm curious too! I wanna see what you're made of, so be hon...

 • Default Test Image

  The How Well You Know Shelly Frid? Test

  by

  טוב אז , זה שוב מבחן עליי VOL.2 ה...

 • Default Test Image

  The How Well Do You Know Shelly? Test

  by

  èåá îëéååï ùäâéò úçéìú ùáåò åéù ìé áéú øé÷ ëï äîùôçä ùìé áàéìú àæ îîù îîù îùòîí ìé åàéï ìé æéï åòöáéí ììîåã ìáâøåú áäñèåøéä àæ äçìèúé ìòùåú îáç...

 • The Crow Fanatic Test

  The Crow Fanatic Test

  by

  Hi! And welcome to my Crow Fanatic Test. I'll be using advanced logic and knowledge to determine your true nature. Are you a clueless crow fan...or o...

 • Default Test Image

  The crow Test

  by

  Hi! And welcome to my crow Test. This test will find out how much you know about this cult classic.

 • See More Tests »