Fulgur
37Prague, Czech Republic
Join today
Find great matches with our advanced matching system!
Fulgur
Join today
Find great matches with our advanced matching system!
My self-summary
Jsem introvert a antisociální osobnost. Mám strach z velkých davů a velkých prostranství, preferuji malé, útulné prostory a malý okruh přátel. Jsem logický a neemocionální, alespoň většinou. Nemám mnoho přátel, ale ti, které mám, bývají dobří.
Trpím Aspergerovým syndromem a mám problémy v normální interakci s lidmi.
Pohání mě touha znát víc.
Po několika letech na této stránce cítím potřebu svůj profil poněkud aktualizovat. Setkal jsem se zde s několika lidmi a začal několik krásných přátelství.

I am an introverted, anti-social person. I am scared of large crowds and large spaces, preferring small, cozy places and small circle of friends. I am logical and unemotional, most of the time. My friendships are not numerous, but they tend to be deep.
I suffer from Asperger's syndrome, and have problems interacting with people normally.
I am driven by the urge to know more.
After several years on this site, I feel the need to update my profile somewhat. I have met several people here and started some wonderful friendships.

I am intelligent, introverted, and weird
What I’m doing with my life
Pracuji jako překladatel, překládám různá díla z angličtiny do češtiny.

I work as a translator, translating various works from English to Czech.
I’m really good at
Jsem dobrý v matematice a angličtině. Do jisté míry jsem dobrý v chápání lidí, pokud jsou ochotní sdělit mi všechny informace.

Mathematics and English. I am somewhat good in understanding people, provided that they are willing to tell me everything.
The first things people usually notice about me
vousy a mé vážné vystupování. Krátká konverzace většinou odhalí můj intelekt a/nebo podivnost (z větší části je to to samé).

My beard and my serious demeanor. A short conversation usually reveals my intellect and/or weirdness (which are, largely, the same thing).
Favorite books, movies, shows, music, and food
Mé pravidlo je, nevybírat si oblíbence. Jsou stovky knih, které se mi líbily, a nikdy bych žádné z nich nevyvyšoval jako své "oblíbené". Totéž pro filmy a jídlo. Hudbu neposlouchám.

My hard and fast rule is that I don't play favorites. There are hundreds of books I liked, and I would never put some of them on higher pedestal by marking them "favorite". The same for movies and food. I don't listen to music.
Six things I could never do without
Můj počítač. Upřímně řečeno, nic dalšího. Dokud mám tento ostrůvek stability, snesl bych i nahrazení ostatních věcí. Ovšem v zájmu plného uvolnění informací mám velmi rád své knihy, zvířata, rodinu, pokoj a místní knihkupectví, nikoli nezbytně v tomto pořadí.

My computer. There are no other things, to be honest. As long as I have this one island of stability, I could do with the other things replaced. But, in the interest of full disclosure, I like very much my books, my pets, my family, my room, and the local bookstores, not necessarily in that order.
I spend a lot of time thinking about
O knihách, které čtu a o projektech, na kterých pracuji. Překládám knihy jako zaměstnání a anime jako koníček.

The books I'm reading, and the projects I'm working on. I translate books for living, and I translate anime as a hobby.
On a typical Friday night I am
Sedím doma a pracuji nebo interaguji s rodinou či přáteli.

I sit at home and work or interact with family and friends.
The most private thing I’m willing to admit
Sním o dívce, která ráda dostává na zadek. Postupem času jsem však zjistil, že kromě této obsese je můj sexuální pud velmi slabý.

I dream about a girl who likes to be spanked. However, with time I have realized that apart from this obsession, my sex drive is quite low.
You should message me if
Pokud vás zaujalo cokoli z ostatních esejí, zvláště pak té "soukromé".

Anything from the above essays interests you, especially the "private" one.
More
The two of us
--
Lifestyle
--
Dating
--
Ethics
--
Other
--
Sex
--
Religion